Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti KOSYKA s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Těmito zásadami ochrany osobních údajů poskytuje společnost KOSYKA, s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 118, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ 255 34 653 (dále jen „Společnost“) svým zákazníkům, a případně dalším uživatelům webových stránek www.kosyka.cz nebo potenciálním subjektům údajů (dále jen jako „zákazníci“) informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

Zákazníkům, návštěvníkům webových stránek, nebo potenciálním subjektům údajů jsou tímto poskytovány informace zejména o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, jakým způsobem, a případně informace o osobách, jimž mohou být osobní údaje předány. Zákazníkům jsou rovněž poskytnuty informace o jejich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Společnost lze v případě jakéhokoli dotazu, žádosti či stížnosti kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@kosyka.cz. Případně lze Společnost kontaktovat zasláním doporučeného dopisu na adresu jejího sídla. Veškeré procesy týkající se zpracování osobních údajů Společností jsou prováděny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2. Jaké osobní údaje jsou Společností zpracovávány?

Společnost zpracovává pouze takové osobní údaje, které jí zákazníci výslovně poskytnou v souvislosti s využíváním služeb Společnosti a další osobní údaje, které Společnost získá v souvislosti s využíváním jejích služeb.

Společnost od zákazníků nebude vyžadovat jiné osobní údaje, než které jsou nezbytné pro dosažení účelů zpracování dle čl. III těchto zásad.

Společnost prohlašuje, že nezpracovává osobní údaje osob mladších 16 let ve smyslu čl. 8 GDPR. Společnost zpracovává zejména následující osobní údaje:

jméno a příjmení
kontaktní adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
platební údaje
informace týkající se služeb poskytovaných Společností subjektu údajů

3. Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje zákazníků jsou společností zpracovávány pro následující účely:

za účelem poskytování služeb zákazníkům, tedy za účelem prodeje výrobků Společnosti. Osobní údaje zákazníků jsou tak zpracovávány za účelem uzavírání smluv se zákazníky a za účelem plnění těchto smluv, přičemž uzavření a plnění smluv není bez poskytnutí osobních údajů možné. Právním základem zpracování osobních údajů nezbytných pro uzavření nebo plnění smlouvy je tedy nezbytnost pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; za účelem zlepšování služeb poskytovaných Společností, provádění analýz, prevence vzniku škod, a dále pro případ ochrany zájmů Společnosti, včetně případného vymáhání oprávněných nároků Společnosti a ochrany jejích práv. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; za účelem plnění právních povinností Společnosti, zejména, nikoli však výlučně, s ohledem na povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti účetnictví a daní. Právním důvodem tohoto zpracování je nezbytnost pro splnění právní povinnosti Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; za účelem přímého marketingu a propagace produktů Společnosti, přičemž pro tyto účely jsou zpracovávány zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelů uvedených v čl. III. těchto zásad. Po dosažení účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány, Společnost tyto osobní údaje vymaže.

Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem splnění jejích právních povinností, budou zpracovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, případně po dobu, která je nutná pro splnění těchto povinností.

5. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Zákazníci mají v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a případně právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím dle čl. 15 odst. 1 GDPR;
právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka dle čl. 15 odst. 3 GDPR;
právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů;
právo na výmaz osobních údajů, a to za podmínek čl. 17 GDPR;
právo na omezení zpracování v případech dle čl. 18 GDPR;
právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje původně poskytnuty, bránil, a to v případech dle čl. 20 GDPR; zákazník má právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro zákazníka právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže jsou splněny podmínky čl. 22 odst. 2 GDPR.

Zákazníci mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Zákazníci mají dále právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, pokud se jich toto porušení zabezpečení týká, a to případě, že je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Společnost toto oznámení provede bez zbytečného odkladu. Společnost není povinna oznámit zákazníkům porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Společnost zavedla náležitá technická a organizační opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, a to zejména taková opatření, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup;
Společnost přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody zákazníků se již pravděpodobně neprojeví;
oznámení by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; v takovém případě musí být dotčení zákazníci informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu zákazníka, je zákazník oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, přičemž tímto odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně, a to zasláním odvolání v listinné podobě na adresu Hruškové Dvory 118, 586 01 Jihlava, případně zasláním e-mailu na adresu gdpr@kosyka.cz.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti, má zákazník právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, Společnost dotčené osobní údaje nebude dále zpracovávat. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování, Společnost nebude osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího.

6. Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?

Společnost přijala za účelem zajištění ochrany osobních údajů vhodná technická a organizační opatření.

Osobní údaje jsou zpracovávány tak, aby nemohlo dojít k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí či zpřístupnění osobních údajů.

K osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Společnosti, kteří byli řádně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů, a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

7. Komu mohou být osobní údaje předány?

Osobní údaje mohou být Společností předány externím zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou zejména:

dopravní společnosti
poskytovatelé zpracovatelských softwarů a služeb
advokátní kancelář

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V Jihlavě dne 25.5.2018